به یکی از ناخن هایم که نمیدانم اسمش چیست نگاه میکنم.یادم نمیاید.ولی حتما متحمل یک فشار وحشتناکی شده بوده که به این روز افتاده.من ناخن هایم را "میکنم".شاید فکر کنید از ناخن جویدن بهتر است.ولی هرکدام مشخصه های خودشان را دارند. فکر نمیکنم آدم بزرگها زیاد اهل ناخن جویدن باشند. چون علاقمند به حفظ ظاهرند.بنابراین چیزی که برای سنین بزرگی مناسب تر به نظر میرسد، ناخن کندن است. آدم است دیگر.گاهی پیش میاید که حتی خودت هم حواست نیست که چقدر فشار روانی داری تحمل میکنی. اما ناخنت میفهمد. چون تاثیر مستقیم آن فشار روی اوست. من واقعا شرمنده ناخن هایم هستم.ولی متاسفانه نمیتوانم بهشان قول بدهم که دست از ارتکاب این عمل خواهم کشید. نمیتوانم...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید