بخل

خوب بودن سخت نیست عزیز دل

ریشه خیلی از کارهاییکه میکنیم در بخل است

خیلی از چیزهائیکه نمیخواهیم کسی ازش خبردار بشود

خیلی از چیزهائیکه پنهان میکنیم

بخیل نباش

یادت باشد که انچه فکر میکنی داری، از خودت نیست

کس دیگری به تو بخشیده

و حالا این رسمش نیست که تو برای بخشش چیزی که اصلش به تو بخشیده شده بوده، این پا و ان پا کنی

باور کن، که سیال میشوند، روان میشوند داشته هایت با بخشیدن

مثل رود

که لحظه ای از آب خالی نمیشود.

آبها میایند  میروند و نو به نو میشوند

داشته های زندگی هم همینند

هرچه بروند، هرچه بدهی، نو به نو برایت میرسد

نگذار این آب ها بمانند و بگندند و مرداب شوند

که آنوقت دیگر نه به کار تو بیاید و نه به کار دیگری

دست های نیاز هر کسی، هر موجودی حتی، چه آدمیزاده و چه حیوان و چه گیاه

پیک های رحمت خداییند

دستت گشاده باشد 

آرزویت این باشد که نیاز کسی به تو بیفتد...

/ 0 نظر / 2 بازدید