"و گفتند چرا این قرآن بر آن مرد بزرگ قریه مکه و طائف (ولید و حبیب یا عروه ابن مسعود)نازل نشد؟"

اهم یقسمون رحمت ربک؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آیا آنها رحمت پروزدگارت را تقسیم میکنند؟؟؟

نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیوه الدنیا

ما معاش زندگی دنیایشان را میانشان تقسیم میکنیم ..

 

*********

آی خوشم میاید وقتی خدا اینطوری جلوی ما بنده های کوچک  غر غروریش سینه ستبر میکند و می ایستد! آی خوشم میاید از این سوال های نهیب آمیزش..."اهم یقسمون رحمت ربک"؟؟؟

بعضی وقت ها باید این آیه را همیطوری با لحن تند عتاب آمیز برای دلم بخوانم.

"تو مسئول تقسیم رحمت خدایت هستی؟نخیر! او هرآنچه بخواهد در زندگی دنیایت به تو خواهد رساند. خاضع شو!!"

/ 0 نظر / 2 بازدید