هشت سال توی کما! باید مرگ سختی بوده باشد. با خودم فکر میکردم این هشت ساله به شارون چه گذشته است؟ از دید ما زندگی نباتی داشته است. اما روحش کجا بوده؟ فکرش را بکن! هشت سال بین مرگ و زندگی باشی.نه مرده باشی نه زنده.و تازه چه کسی میداند کما یعنی چه و در ان حال بر آدم چه میگذرد؟

قصاب صبرا و شتیلا ...یادم میاید مترجم شبکه نصر که بودم در این باره یک مستند ترجمه کردیم. و همانجا بود که فهمیدم چه جنایت عظیمی اتفاق افتاده. یادم نبود.خیلی از چیزهای آن دوره یادم رفته.اما امروز دوباره برایم زنده شد

مرگ سختی باید بوده باشد. همین ملاک خوبی است برای فهمیدن اینکه چگونه زندگی داشته است..