امروز، روز دیگری است. بار دیگری است که فرصت پیدا کرده ام چشم هایم را باز کنم.و خورشید کم سوی اواخر پاییز را ببینم.و دوباره جمع شود حواسم بعد از چند ساعت خواب خوب، که "زنده ام". امروز، باز زنده ام.و باز فرصت دارم.که خوب باشم.و خوبی کنم.و خوبی یاد بگیرم.و به خودم بیشتر پی ببرم. و خودم را بیشتر دوست داشته باشم.امروز، یعنی باز هم فرصت پیدا کرده ام که بفهمم.و بیاموزم.و بیاموزانم.و تجربه کنم . و "لذت" ببرم.و سرشار از احساسات قشنگ بشوم.و نماز ظهر بخوانم.و بعدش تکرار کنم "با الله اعتصمت...".امروز، میتوانم یک قدم دیگر به یافتن حقیقت نزدیک شوم.

باید شاد بود.دلخوشی ها کم نیست :)